Вы здесь

Решение общего собрания акционеров ОАО «ХАРТРОН» 14 апреля 2011 года

 

14 апреля 2011 года состоялось общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ХАРТРОН». По результатам собрания принято решение:
 

Рішення Загальних Зборів Акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» від 14.04.2011 року

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік і основні напрямки діяльності на 2011 рік  затвердити.

2. Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу в 2010 році  затвердити.

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН», валюто-баланс ВАТ «ХАРТРОН» у розмірі 155462 тис. грн. за 2010 рік  затвердити.

4. Річний звіт та баланс ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік  затвердити.

5. Розподіл прибутку за підсумками роботи ВАТ «ХАРТРОН» у 2010 році і затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік:

5.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 2 801 тис.грн., одержаного товариством за 2010р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 840,3 тис.грн. (30% чистого прибутку); - до резервного фонду – 140,05 тис.грн. (5% чистого прибутку); - нерозподілений прибуток - 1820,65 тис.грн .

5.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0098 грн.

5.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

5.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2010 рік у розмірі 420,15 тис.грн. і податок на дивіденди в розмірі 105,04 тис. грн.

5.5 Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок.

5.6. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ВАТ «ХАРТРОН».

5.7. Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ВАТ «ХАРТРОН».

5.8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» станом на 14.04.2011р.

5.9. Встановити терміни виплати дивідендів:

- на державну частку акцій з 15.04.11р. до 15.05.11р.

- акціонерам - юридичним особам з 17.05.11р. до 31.05.11р.

- акціонерам - фізичним особам з 01.06.11р. до 30.06.11р.

5.10. Затвердити плановий розподіл прибутку за 2011р., направивши його:

- до фонду дивідендів - 30%;

- до резервного фонду - 5%.

6. По результатам голосування Проекту Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» запропонованого Наглядовою радою ВАТ «ХАРТРОН» до розгляду Загальним зборам (протокол Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» №53 від 18 лютого 2011 р.) та запропонованих Пропозицій до Проекту Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН»

- нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН»  затвердити.

7. Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»  затвердити.

8. Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН»  затвердити.

9. Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН»  затвердити.

10. Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН»  затвердити.

11. Про відкликання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН»: в зв’язку зі зміною процедури обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії (кумулятивне голосування), відкликаються достроково:

11.1. Голова Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» Засуха Сергій Олексійович та члени Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН»: Алексєєнко Олексій Володимирович, Бєлобородов Роман Олександрович, Гаман Андрій Вікторович, Гусинін В’ячеслав Павлович, Ключник Володимир Ілліч, Колобков Олег Вадимович, Кучеренко Володимир Анатолійович.

11.2. Голова Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН» Іванченко Михайло Володимирович та члени Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН»: Пономар Ірина Миколаївна, Черкасова Вікторія Геннадіївна.

12. За результатами кумулятивного голосування обирається Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в кількості 8 (вісім) членів строком на 3 (три) роки у складі: Бєлобородов Роман Олександрович, Гаман Андрій Вікторович, Гусинін В’ячеслав Павлович, Данило Світлана Валеріївна, Засуха Сергій Олексійович, Ключник Володимир Ілліч, Колобков Олег Вадимович, Кучеренко Володимир Анатолійович.

13. За результатами кумулятивного голосування обирається Ревізійна комісія публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки у складі:

Іванченко Михайло Володимирович, Моложавий Віктор Іванович, Кухтенко Олена Вікторівна.

14. Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради  затвердити.

Вахно Миколу Івановича, як особу уповноважену для підписання від імені ПАТ «ХАРТРОН» цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН»  затвердити.

Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим договорам в розмірі 80 тис. на рік  затвердити.