Вы здесь

Повідомлення про порядок проведення конкурсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності для наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» - акціонерне товариство з державною часткою у статутному капіталі 50% + одна акція. За даними річної фінансовій звітності останніх двох років АТ «ХАРТРОН» є середнім підприємством.
При цьому АТ «ХАРТРОН» є материнським підприємством групи компаній АТ «ХАРТРОН» і, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХIV від 16.07.1999р. та Міжнародних стандартів фінансової звітності, складає консолідовану фінансову звітність та надає фінансову звітність у комісію з цінних паперів.
АТ «ХАРТРОН» потрібен аудит повного пакету річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2023 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «ХАРТРОН» на 31.12.2023р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, діючих в Україні. Кінцевим результатом є надання двох звітів: 1) Звіт незалежного аудитора щодо консолідованої річної фінансової звітності АТ «ХАРТРОН», 2) Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності АТ «ХАРТРОН», як материнської компанії.
Вимоги до суб’єкту аудиторської діяльності: 1) наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 2) включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
Строк надання аудиторських звітів – 1 квітня 2024 року.

У разі зацікавленості в наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік, просимо надіслати відповідну пропозицію з доданням копій свідоцтв та надати інформацію про істотні умови договору на проведення аудиту та орієнтовну ціну договору. Строк подання пропозицій до 1 січня 2024 року.

Контактна особа: Борзикіна Олена Миколаївна
моб.тел. 050 302 0385
e-mail: buh@hartron.com.ua