Ви є тут

Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ХАРТРОН"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2014 року о 12-00 у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 10 квітня 2014 року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об 11-45 за місцем проведення загальних зборів.
Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─
04 квітня 2014 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.*
Порядок денний:
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.
9. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
10. Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
12. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
14. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.
Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1,
ПАТ «ХАРТРОН».

Підсумки голосування на загальних зборах 10.04.2014р. будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім’я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХАРТРОН» (тис. грн)
Найменування показника перiод
Звiтний
2013р. Попереднiй 2012р.
Усього активiв 508089 455318
Основнi засоби, залишкова вартість 55928 56611
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 41699 15900
Запаси 215302 208668
Сумарна дебiторська заборгованiсть 127628 97180
Грошовi кошти та їх еквiваленти 42932 30457
Нерозподiлений прибуток 13048 10181
Власний капiтал 217660 210677
Статутний капiтал 21368 21368
Довгостроковi зобов'язання 500 500
Поточнi зобов'язання 253903 213272
Чистий прибуток (збиток) 3780 3288
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 85470280 85470280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1627 1791

Правління ПАТ «ХАРТРОН»