Ви є тут

Про річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ХАРТРОН"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 09 квітня 2015 року об 12-00 у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 09 квітня 2015 року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об 11-30 за місцем проведення загальних зборів.
Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─
03 квітня 2015 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.*

Порядок денний:
1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
3. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2015 рік.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2014 рік.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2014 році.
10. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2015 рік.
11. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.
Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1,
ПАТ «ХАРТРОН»

Підсумки голосування на загальних зборах 09.04.2015р. будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім’я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХАРТРОН» (тис. грн)
Найменування показника
Перiод Звiтний 2014р. Попереднiй 2013р.
Усього активiв
565146_____508089
Основнi засоби, залишкова вартість
53261_____55928
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
63148_____41699
Запаси
177180_____215302
Сумарна дебiторська заборгованiсть
114380_____127628
Грошовi кошти та їх еквiваленти
143075_____42932
Нерозподiлений прибуток
19900_____13048
Власний капiтал
229310_____217660
Статутний капiтал
21368_____21368
Довгостроковi зобов'язання
0_____500
Поточнi зобов'язання
228540_____253903
Чистий прибуток (збиток)
16650_____3780
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)
85470280_____85470280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0_____0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0_____0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
1535_____1627

Правління ПАТ «ХАРТРОН»