.
.

Ви є тут

Про чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ХАРТРОН"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2013 року о 12-00 у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201 (конференц-зал)

 

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 10 квітня 2013року. Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об  11-45 за місцем проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─ 
04 квітня 2013 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозітарну систему України.*)

 

Порядок денний:

1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

2. Прийняття рішень з питань  проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.

9. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1,
ПАТ «ХАРТРОН»

 

Підсумки голосування на загальних зборах 10.04.2013р. будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

*) Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до зберігача, у якого на ім’я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХАРТРОН»                (тис. грн)

 

Найменування показника

перiод

 

Звiтний

2012р.

Попереднiй 2011р. **)

Усього активiв

455318

321372

Основнi засоби, залишкова вартість

56611

51933

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

15900

22067

Запаси

208668

30541

Сумарна дебiторська заборгованiсть

98063

42768

Грошовi кошти та їх еквiваленти

30457

28747

Нерозподiлений прибуток

10181

8674

Власний капiтал

210677

182077

Статутний капiтал

21368

21368

Довгостроковi зобов'язання

500

1248

Поточнi зобов'язання

213272

115157

Чистий прибуток

3288

4412

Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)

85470280

85470280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1791

1673

**) ПАТ «ХАРТРОН» з 01.01.2012р. розкриває інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Згідно з п.12 МСФЗ-27 ПАТ «ХАРТРОН» за результатами роботи за 2012 рік надає консолідовану фінансову звітність. У попередні роки ПАТ „ХАРТРОН” складало фінансову звітність за П(с)БО. З метою забезпечення прозорості інформації для порівняння показників 2012 року з показниками 2011 року, у таблиці наведені дані за 2011 рік консолідовані.

 

 

 

Правління ПАТ «ХАРТРОН»