Ви є тут

“Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів ПАТ “ХАРТРОН”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2016 року о 12-00 у приміщенні Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, кімната 301 (зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 14 квітня 2016 року.
Початок реєстрації о 10-00, закінчення реєстрації об 11-30 за місцем проведення загальних зборів.
Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ─
08 квітня 2016 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозітарну систему України.*

Порядок денний:
1. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
2. Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2015 році.
9. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2016 рік.
10. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2016 році.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: (057) 315-21-98.
Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1,
ПАТ «ХАРТРОН»

Підсумки голосування на загальних зборах 14.04.2016р. будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якої на ім’я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ХАРТРОН» (тис. грн)
Найменування показника Перiод
Звiтний
2015р. Попереднiй 2014р.
Усього активiв 570720 565790
Основнi засоби, залишкова вартість 48761 53261
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 65782 63148
Запаси 214292 177180
Сумарна дебiторська заборгованiсть 140923 115024
Грошовi кошти та їх еквiваленти 90848 143075
Нерозподiлений прибуток 23626 20544
Власний капiтал 226370 229954
Статутний капiтал 21368 21368
Довгостроковi зобов'язання 0 0
Поточнi зобов'язання 209549 228540
Чистий прибуток (збиток) 6164 16650
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 85470280 85470280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1411 1535

Правління ПАТ «ХАРТРОН»