Ви є тут

Відповіді на актуальні питання

 Як оформити спадщину на акції АТ «ХАРТРОН»?

 1. Спадкоємець(ці) попередньо уточнює(ють) у депозитарній установі, у якій відкрито рахунок у цінних паперах померлого акціонера, вартість процедури переведення акцій з рахунку померлого акціонера на рахунок спадкоємця (спадкоємців).
 2. Спадкоємець(ці) відповідно до норм чинного законодавства України оформлює свої права на акції АТ «ХАРТРОН». (Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. №435-IV із змінами та доповненнями, внесеними законами України, Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993р. №3425-XII із змінами та доповненнями, внесеними законами України, Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012р. № 5178-VI із змінами та доповненнями).

Адреса й місцезнаходження депозитарної установи АТ «Укрсиббанк» - див. Інформацію про депозитарну установу.

Якщо у акціонера відбулися зміни, пов’язані з ідентифікацією акціонера в реєстрі акціонерів АТ «ХАРТРОН» (ПІБ, зміна у документах, які посвідчують особу, адресні дані т. і.)?

 1. Акціонер попередньо уточнює у депозитарній установі, у якій у нього відкрито рахунок у цінних паперах, вартість процедури внесення змін у реквізити акціонера та перелік документів для звернення.
 2. Акціонер відповідно до норм чинного законодавства України у депозитарній установі, у якій у нього відкрито рахунок у цінних паперах, оформлює ці зміни. (Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012р. № 5178-VI із змінами та доповненнями).

Адреса й місцезнаходження депозитарної установи АТ «Укрсиббанк» - див. Інформацію про депозитарну установу.

«Щодо укладання акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені»

  Витяг з Закону України від 06.07.2012р. № 5178-VI «Про депозитарну систему України»
  Розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» пункт 10:

   « …
   10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

   У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

   Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

   Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

   Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
   … »

  Для інформації:
  Згідно рішенню загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (протокол № 14 від 14.04.2010р.):

   - акції ПАТ «ХАРТРОН» переведені у бездокументарну форму – дематериалізовані;
   - Зберігачем акцій ПАТ «ХАРТРОН» обрало АТ «УкрСиббанк», а Депозитарієм – АТ «Національний депозитарій України».

  Акціонерам, які самостійно не обрали собі Зберігача, ПАТ «ХАРТРОН» відкрило рахунки у цінних паперах у Зберігача АТ «УкрСиббанк» за адресою: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, тел. 067 615-8742, 067 615-8743

  Згідно норм діючого законодавства України з 12.10.2013 року АТ «УкрСиббанк» має статус депозитарної установи.

  З 12 жовтня 2014 року депозитарна установа АТ «УкрСиббанк» вимушена будє встановити акціонеру обмеження щодо враховування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах АТ «ХАРТРОН» (на загальних зборах акціонерів) в системі депозитарного обліку до моменту укладання акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.